Skip to Content

Legea nr. 221/2009 (actualizata) - privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora

Parlamentul Romaniei

Legea 221/2009 (actualizata) - privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
_____
Textul include modificările aduse de OUG 62/2010 si Legea 202/2010
*) = marcarea modificarilor aduse de OUG 62/2010 si Legea 202/2010

Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate de OUG 62/2010, se aplica proceselor si cererilor pentru a caror solutionare nu a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva pana la data intrarii in vigoare a OUG 62/2010.

Art. 1. - (1) Constituie condamnare cu caracter politic orice condamnare dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pronuntata in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, pentru fapte savarsite inainte de data de 6 martie 1945 sau dupa aceasta data si care au avut drept scop impotrivirea fata de regimul totalitar instaurat in data de 6 martie 1945.
(2) Constituie de drept condamnari cu caracter politic condamnarile pronuntate pentru faptele prevazute in:
a) art. 185-187, 190, 191, 1931, 194, 1941-1944, 1961, 197, 207-209, 2091-2094, 210-218, 2181, 219-222, 224, 225, 227, 2271, 228, 2281, 229, 230, 2311, 258-261, 267, 2687, 2688, 26812, 26814, 26829, 26830, art. 284 ultimul alineat, art. 323-329, 349, 350 si 5786 din Codul penal din 1936, republicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 2 februarie 1948, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 80/1941 pentru reprimarea faptelor ce pun in primejdie existenta si interesele Statului, publicata in Monitorul Oficial nr. 31 din 6 februarie 1941;
c) Legea nr. 190/1947 pentru portul si vanzarea armelor de foc, publicata in Monitorul Oficial nr. 134 din 16 iunie 1947;
d) Decretul nr. 212/1948 pentru completarea pedepselor privind unele infractiuni ce intereseaza siguranta interioara si exterioara a Republicii Populare Romane, publicat in Monitorul Oficial nr. 196 din 25 august 1948;
e) art. 4 si 5 din Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitiuni din Legea nr. 187/1945, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 2 martie 1949;
f) art. 2 lit. a), b), d) si e), art. 3 lit. a), b), f), g) si h) si art. 4 din Decretul nr. 183/1949 pentru sanctionarea infractiunilor economice, publicat in Buletinul Oficial nr. 25 din 30 aprilie 1949;
g) Legea nr. 16/1949 pentru sanctionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului si propasirea economiei nationale, publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 15 ianuarie 1949;
h) Decretul nr. 163/1950 pentru detinerea, portul si vanzarea armelor si munitiilor, precum si transportul explosivilor, publicat in Buletinul Oficial nr. 54 din 26 iunie 1950;
i) Decretul nr. 199/1950 pentru modificarea Legii nr. 16/1949 pentru sanctionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului si propasirea economiei nationale, publicat in Buletinul Oficial nr. 68 din 12 august 1950;
j) art. 166 alin. 2, art. 237 si art. 238 din Codul penal din 1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 79 bis din 21 iunie 1968.
(3) Constituie, de asemenea, condamnare cu caracter politic si condamnarea pronuntata in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pentru orice alte fapte prevazute de legea penala, daca prin savarsirea acestora s-a urmarit unul dintre scopurile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Caracterul politic al condamnarilor prevazute la alin. (3) se constata de instanta judecatoreasca, in conditiile prevazute la art. 4.
Art. 2. - Toate efectele hotararilor judecatoresti de condamnare cu caracter politic prevazute la art. 1 sunt inlaturate de drept. Aceste hotarari nu pot fi invocate impotriva persoanelor care au facut obiectul lor.
Art. 3. - Constituie masura administrativa cu caracter politic orice masura luata de organele fostei militii sau securitati, avand ca obiect dislocarea si stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea in unitati si colonii de munca, stabilirea de loc de munca obligatoriu, daca au fost intemeiate pe unul sau mai multe dintre urmatoarele acte normative:
a) Decretul nr. 6 din 14 ianuarie 1950, Decretul nr. 60 din 10 martie 1950, Decretul nr. 257 din 3 iulie 1952, Decretul nr. 258 din 22 august 1952, Decretul nr. 77 din 11 martie 1954 si Decretul nr. 89 din 17 februarie 1958;
b) Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2/1950, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.154 din 26 octombrie 1950, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 344 din 15 martie 1951, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 326/1951, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.554 din 22 august 1952, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 337 din 11 martie 1954, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 237 din 12 februarie 1957, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 282 din 5 martie 1958 si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.108 din 2 august 1960;
c) Ordinul nr. 100/Cabinet din 3 aprilie 1950 al Directiunii Generale a Securitatii Poporului;
d) Ordinul nr. 5/Cabinet/1948, Ordinul nr. 26.500/Cabinet/1948, Ordinul nr. 490/Cabinet/1952 si Ordinul nr. 8/20/Cabinet/1952 ale Ministerului Afacerilor Interne;
e) deciziile nr. 200/1951, nr. 239/1952 si nr. 744/1952 ale Ministerului Afacerilor Interne;
f) Ordinul nr. 838 din 4 decembrie 1952 al Ministerului Securitatii Statului.
Art. 4. - (1) Persoanele condamnate penal in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pentru alte fapte decat cele prevazute la art. 1 alin. (2) pot solicita instantei de judecata sa constate caracterul politic al condamnarii lor, potrivit art. 1 alin. (3). Cererea poate fi introdusa si dupa decesul persoanei, de orice persoana fizica sau juridica interesata ori, din oficiu, de parchetul de pe langa tribunalul in circumscriptia caruia domiciliaza persoana interesata.
(2) Persoanele care au facut obiectul unor masuri administrative, altele decat cele prevazute la art. 3, pot, de asemenea, solicita instantei de judecata sa constate caracterul politic al acestora. Prevederile art. 1 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(3) Instanta de judecata este obligata sa ia toate masurile pentru obtinerea sau, dupa caz, reconstituirea dosarului in care a fost pronuntata hotararea de condamnare, inclusiv prin solicitarea punctului de vedere al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania.
(4) Cererea este imprescriptibila, fiind scutita de taxa de timbru, iar competenta de solutionare apartine tribunalului, sectia civila, in circumscriptia caruia domiciliaza persoana interesata. Cererea se judeca in contradictoriu cu statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
(5) Judecarea acestor cereri se face cu participarea obligatorie a procurorului.
(6) Hotararea pronuntata potrivit alin.(4) este supusa recursului, care este de competenta curtii de apel.*)
____
*) Art.4 alin.(6) introdus prin art.XIII pct.1 din Legea 202/2010

Art. 5. - (1) Orice persoana care a suferit condamnari cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau care a facut obiectul unor masuri administrative cu caracter politic, precum si, dupa decesul acestei persoane, sotul sau descendentii acesteia pana la gradul al II-lea inclusiv pot solicita instantei prevazute la art.4 alin.(4), in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, obligarea statului la: )
a) acordarea unor despagubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare in cuantum de pana la:
1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau care a facut obiectul unor masuri administrative cu caracter politic;
)
2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;)
3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al II-lea;
)
b) acordarea de despagubiri reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotarare de condamnare sau ca efect al masurii administrative, daca bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obtinut despagubiri prin echivalent in conditiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) repunerea in drepturi, in cazul in care prin hotararea judecatoreasca de condamnare s-a dispus decaderea din drepturi sau degradarea militara.
(11) La stabilirea cuantumului despagubirilor prevazute la alin.(1), instanta judecatoreasca va lua in considerare, fara a se limita la acestea, durata pedepsei privative de libertate, perioada de timp scursa de la condamnare si consecintele negative produse in plan fizic, psihic si social, precum si masurile reparatorii deja acordate in temeiul Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, si al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.)
(2) Hotararile judecatoresti pronuntate in temeiul prevederilor alin. (1) lit. a) si b) sunt supuse recursului, care este de competenta curtii de apel si sunt puse in executare de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
)
(3) Cererile prevazute la alin. (1) sunt scutite de taxa de timbru.
(4) Prezenta lege se aplica si persoanelor carora le-au fost recunoscute drepturile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanelor carora li s-a recunoscut calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care se incadreaza in prevederile art. 1, 3 si 4, precum si persoanelor care au fost condamnate prin hotarari judecatoresti pentru savarsirea de infractiuni la care face referire prezenta lege si care au obtinut desfiintarea, anularea sau casarea hotararilor de condamnare, ca urmare a exercitarii cailor extraordinare de atac, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu conditia sa nu fi beneficiat de drepturile prevazute la alin. (1) lit. a), b) sau c).
(5) Acordarea de despagubiri in conditiile prevazute la alin. (1) lit. b) atrage incetarea de drept a procedurilor de solutionare a notificarilor depuse potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
____
*) Art.5 alin.(1) lit.a) modificat prin art.I pct.1 din OUG 62/2010
Art.5 alin.(11) completat prin art.I pct.2 din OUG 62/2010
Art.5 ali.(1) modificat prin art.XIII pct.2 din Legea 202/2010
Art.5 alin.(2) modificat prin art.XIII pct.3 din legea 202/2010

Art. 6. - Caracterul politic al condamnarilor prevazute de prezenta lege va fi mentionat pe hotararile judecatoresti prin care au fost pronuntate astfel de condamnari, in cazul in care se elibereaza o copie de pe acestea.
Art. 7. - Prevederile prezentei legi nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii si persoanelor condamnate pentru ca au desfasurat o activitate de promovare a ideilor, conceptiilor sau doctrinelor rasiste si xenofobe, precum ura sau violenta pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase si inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie.
Art. 8. - La articolul 9 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) amnistia, gratierea, prescriptia executarii pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnarii;".

Comentarii

prizonier de razboi

Daca tatal meu a fost prizonier de razboi in perioada 1944 aprilie - pina in 1948 , in URSS, beneficiaza de prevederile acestei legi?

prizzonerii de razboi din cel deal doilea razboi mondial

daca tatal a fost prizonier din 1944-1955 in urss beneficiaza de aceasta leg si cui trebui sa ma adresez.Este in viata in varsta de 94 ani si ptr el prizoneratul afo
a de numai de el vorbeste