Skip to Content

Termeni si conditii

1. Termeni generali

Prezentul document contine termeni si conditii de utilizare a site-ului www.legalcom.ro (denumit in continuare "Termeni si Conditii") si stabileste conditiile in care se poate accesa site-ul, precum si modul de dobandire a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, de catre persoane fizice si juridice denumiti in continuare Clienti.

Acest site este proprietatea Cabinetului de Avocatura Marin Cleopatra, denumit in continuare Cabinet.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal.

Cabinetul isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin modalitatile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Cabinetului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii se obliga sa furnizeze la inregistrarea pe Site, la accesarea si utilizarea serviciilor acestuia, date si informatii valide, valabile, exacte, veridice si corecte.

2. Protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, societatea noastra prelucreaza date cu caracter personal obtinute de la clienti, in urmatoarele conditii:

Datele sunt furnizate direct de catre client si sunt solicitate exclusiv pentru incheierea contractului de asistenta juridica ori pentru aducerea la indeplinire a operatiunii juridice solicitate de client (formularea de actiuni si cereri in justitie, contracte si alte asemenea).

Datele personale solicitate sunt: Numele si prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau adresa de domiciliu ales, numele si prenumele parintilor sau al copiilor, seria si numarul actului de identitate si organul emitent, alte asemenea date. Enumerarea nu epuizeaza totalitatea categoriilor de date ce pot fi solicitate, acestea putand diferi in functie de specificul contractului de asistenta juridica incheiat cu clientul.

Refuzul de a furniza informatiile solicitate poate duce la imposibilitatea indeplinirii activitatilor juridice contractate.

Datele personale colectate vor fi furnizate institutiilor si organelor indreptatite sa le cunoasca, in vederea indeplinirii serviciilor juridice contractate de catre client.

In orice moment, clientul are dreptul de a solicita Cabinetului sa nu furnizeze catre terti informatii din categoria datelor personale, asumandu-si, insa, riscurile derivate din aceasta decizie. De asemenea, clientul are dreptul de a solicita sa i se raspunda in scris, gratuit, modul de prelucrare a datelor personale colectate de Cabinet.

Ca urmare a obligatiilor de evidenta si arhiva aferente activitatii avocatiale, Cabinetul nu va radia din evidentele sale datele personale deja colectate, obligandu-se, insa, sa stopeze orice forma de dezvaluire catre terte persoane.

In orice situatie, datele personale furnizate de Client, Cabinetului nostru nu fac si nu vor face obiectul nici unei tranzactii sau prelucrari catre sau de catre terte parti, aflandu-se sub incidenta prevederilor referitoare la secretul profesional specific relatiei avocat-client.

Cabinetul nostru nu prelucreaza date personale in scopul efectuarii de operatiuni de marketing direct si nu transmite informari catre clienti, cu exceptia informarilor periodice contractate.

3. Conditii de utilizare a serviciilor oferite

Mandatul avocatial se acorda prin incheierea contractului de asistenta juridica tipizat ale carui clauze vor fi stabilite in prealabil prin negociere.

Valoarea contractului
Valoarea contractului (onorariului) este inscrisa pe factura proforma, care este emisa la comanda initiala sau la reînnoirea automata a prezentului contract de catre Client.
In site onorariile sunt exprimate in euro, dar plata se face in lei la cursul afisat de BNR, calculat la data emiterii facturii proforme.

Comanda initiala si prima plata
Dupa trimiterea comenzii initiale va fi emisa o factura proforma pentru serviciile comandate.
Impreuna cu factura proforma Clientul va primi si doua exemplare de pe contractul de asistenta juridica, prin una din urmatoarele modalitati: posta, fax, e-mail, la alegerea dvs.

Dupa ce Clientul va semna si/sau stampila contractele va trebui sa ne returneze un exemplar in modul convenit.
Contractul se considera incheiat in momentul in care Cabinetul a primit ramburs un exemplar semnat de Client.
Contractul se considera incheiat in Bucuresti.

Plata se face prin virament bancar in contul prezentat pe site la pagina contact, mandat postal sau numerar.
Clientul are datoria de a achita factura emisa in maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii.
La confirmarea achitarii contravalorii serviciilor comandate de Client, Cabinetul va emite o factura cu valoare contabila.

Incheierea contractului
Contractul de asistenta juridica se incheie pentru o perioada de minim 6 luni de la data semnarii.
La încheierea perioadei initiale, contractul se prelungeste automat si în aceleasi conditii pe o perioada egala cu perioada initiala, cu exceptia cazului în care una din parti a anuntat intentia de denuntare unilaterala a prezentului contract cu cel putin 7 (sapte) zile lucratoare înainte de data expirarii prezentului contract.

Executarea contractului
Modalitatile de executare se vor stabili de la caz la caz. De principiu, orice serviciu juridic va fi prestat dupa achitarea onorariului sau a unui avans din acest.

Onorariul orar este valabil in intervalul orar 08.00 – 18.00, in zilele lucratoare, acesta reprezentand programul normal de lucru. In afara orelor de mai inainte sau in zilele nelucratoare, poate fi asigurata asistenta de urgenta doar in cadrul programului "Avocatul familiei" daca prin Conditii speciale nu se prevede altfel.

Consultatiile juridice online se acorda in termen de 2 zile.
Activitatea de consultanta si reprezentare juridica se desfasoara, de regula, help desk (online si prin telefon). Orele incluse in onorariile fixe lunare se considera a fi efectuate in cadrul programului normal de lucru, orele efectuate in afara acestuia fiind supuse majorarii cu o cota de 50% din onorariul orar, daca prin conditiile speciale nu se prevede altfel.
Deplasarile efectuate in Bucuresti, la client sau in interesul acestuia, nu vor fi taxate.

Deplasarile in afara Bucurestiului vor face obiectul decontarii, fiind considerate cheltuieli in interesul clientului si vor presupune achitarea unui onorariu separat si negociat distinct. Cheltuielile efectuate in interesul clientului vor putea fi avansate de Cabinetul de avocat si vor fi evidentiate in desfasuratorul prezentat la sfarsitul lunii. Achitarea acestora se va face separat, in baza documentelor justificative.
Contractarea de servicii de alta specialitate in vederea indeplinirii sarcinilor juridice (ex: evaluari, servicii financiare etc) va fi supusa aprobarii prealabile a clientului.

In situatia in care vi se solicita documente, acestea vor fi transmise scanate prin mail, fax si posta, dupa caz, pe baza de proces verbal.

Documentatia se redacteaza in limba romana. Pentru traducerea intr-o alta limba se taxeaza distinct onorariul traducatorului autorizat sau neautorizat si onorariului notarial in cazul traducerilor legalizate, dupa caz.

Obligatii
Obligatiile profesionale sunt reglementate prin Legea Nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Statutului profesiei de avocat si Codului deontologic (confidentialitate, pastrarea secretului profesional).
Nu sunt aplicabile dispozitiile care reglementeaza comertul electronic.

Comunicari reciproce
Orice notificare/comunicare intre parti se efectueaza prin posta electronica.
Fiecare parte isi exprima acordul pentru a primi comunicari valabile prin posta electronica, fiecare mesaj purtand in final datele de identificare ale expeditorului (nume, prenume, adresa, telefon etc), si se considera primite atunci cand partile carora le sunt adresate pot sa le acceseze.
Fiecare parte se obliga sa arhiveze toate comunicarile cu relevanta contractuala.

Raspundere contractuala
Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de consiliul baroului.
Deciziile consiliului baroului pot fi atacate cu plangere la Comisia permanenta, a carei solutie este definitiva.

Incetarea, rezilierea contractului
Contractul inceteaza prin executare sau prin comun acord.
Contractul poate fi denuntat unilateral de catre client numai in caz de culpa grava, iar de catre avocat in cazurile prevazute de lege.

In cazul in care contractul va fi incheiat la distanta, Clientul are dreptul ca in termen de 10 zile lucratoare de la incheierea lui sa renuntate la serviciul achizitionat notificand-ne in scris acest lucru. Aceasta prevedere este valabila doar daca executarea contractului nu a inceput inainte de expirarea celor 10 zile lucratoare.