Skip to Content

Norma de aplicarea a Legii nr. 289/2004

Norma din 23 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata, cu modificarile ulterioare

Art. 1. - Prin facilitatile financiare similare prevazute la art. 2 lit. c) din Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege, se vor intelege, fara a fi limitativa enumerarea de mai jos, operatiunile in cadrul carora sunt utilizati termeni ca: "rata de plata, transa periodica de plata ori etapa de achitare", in situatia in care scopul acestora este acordarea unui credit pentru consum catre consumator sub forma unei amanari a platii, cum ar fi contractele de leasing financiar care au ca obiect final al contractului transferul unui drept de proprietate asupra unui bun mobil sau ca optiune a consumatorului de a alege transferul dreptului de proprietate asupra sa a bunului respectiv, la un moment dat.
Art. 2. - In intelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. e) din lege, se vor include in calculul dobanzii anuale efective, denumita in continuare DAE, costurile la consumator legate de asigurarile impotriva riscului de neplata in cazul decesului, invaliditatii, imbolnavirii sau somajului consumatorului (de exemplu, asigurarile de viata si altele asemenea), in masura in care acordarea creditului presupune si este conditionata de incheierea unor astfel de asigurari.
Art. 3. - Obligatia legala prevazuta la art. 5 din lege privind publicarea DAE se aplica in cazul acelor produse pe care creditorul sau intermediarul de credit le promoveaza public si in situatia in care oferta publica este insotita de date referitoare la nivelul dobanzii sau al oricaror altor costuri ale creditului.
In vederea respectarii obligatiei de a mentiona DAE "clar si inteligibil" se vor adopta urmatoarele masuri: cifrele/literele prin care se exprima DAE si cifrele/literele prin care este afisat pretul bunului ce urmeaza a fi achizitionat prin credit, cu mentionarea sumei si perioadei pentru care este calculata DAE (6 luni, 12 luni, 18 luni), vor avea aceeasi dimensiune, caracter si culoare si vor fi scrise pe aceeasi culoare de fond.
Culoarea de fond a suportului pe care este prezentata oferta sau anuntul publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, trebuie sa permita ca informatiile respective sa fie lizibile.
Prin oferta sau anunt publicitar pentru un contract de credit pentru consum destinat consumatorilor, persoane fizice, prezentat in locuri publice, se intelege informatiile puse la dispozitie consumatorilor prin utilizarea afisajelor de orice fel, ca de exemplu: mecanice, electronice, digitale, mijloace audio/video sau altele asemenea, care sa contina cel putin elementele prevazute la art. 5 din lege.
Scopul comercial al informatiilor oferite consumatorilor trebuie sa fie expus clar, prin folosirea limbajului obisnuit, atat in prezentarile scrise, cat si in cele audio si/sau video.
Informatiile privind contractele de credit pentru consum nu trebuie sa induca in eroare consumatorii prin utilizarea unor expresii tehnice sau specifice unui anumit domeniu financiar bancar, prin utilizarea de prescurtari sau initiale ale unor denumiri, cu exceptia celor prevazute de lege sau de limbajul obisnuit.
Art. 4. - In intelesul art. 7 din lege, contractele de credit pentru consum, inclusiv anexele contractului, vor fi redactate in scris, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, cate un exemplar original fiind remis fiecarei parti contractante.
Contractul de credit pentru consum trebuie sa fie usor de citit, iar in ceea ce priveste tipul si marimea caracterelor utilizate, creditorii au obligatia sa utilizeze aceeasi marime pentru literele si cifrele din intregul document, atat pentru clauzele contractuale, cat si pentru notele de subsol ale paginii ori trimiterile la alte documente sau specificatii in text, de orice natura ar fi acestea, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Culoarea de fond a hartiei sau a suportului durabil pe care este redactat contractul de credit pentru consum trebuie sa permita contractului sa fie lizibil.
Prin suport durabil se intelege orice instrument care permite consumatorului sa stocheze informatiile adresate acestuia, astfel incat sa fie accesibile atat timp cat este necesar si sa poata fi reproduse fara modificari.
Art. 5. - Prevederile art. 9 alin. (2) din lege se aplica doar in cazul contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, acordate sub forma de avans in cont curent (linii de credit), altele decat cele acoperite printr-un instrument de plata tip carte de credit, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f) din lege, si in cazul facilitatilor de tip "descoperit de cont" acceptate tacit, atunci cand acestea se prelungesc peste o perioada de 3 luni, prevazute la art. 9 alin. (3) din lege.
Informarea consumatorului asupra oricarei modificari in ceea ce priveste dobanda anuala sau celelalte costuri intervenite ulterior datei semnarii contractelor de credit prevazute mai sus se va face cel tarziu pana la data la care creditorul dispune intrarea in vigoare a deciziei interne de punere in aplicare a hotararii consiliului/comitetului de conducere colectiva care a stabilit noile dobanzi anuale sau costuri asociate.
Dobanda anuala prevazuta la art. 9 din lege este dobanda stabilita de creditor potrivit normelor interne.
Comunicarea dobanzii anuale in forma stabilita de creditor nu ii exonereaza pe creditori si pe intermediarii de credit de la obligatia legala de a informa consumatorul si asupra tuturor celorlalte costuri generate de incheierea contractului de credit.
Art. 6. - Dispozitiile art. 10 din lege se aplica in cazul contractelor de finantare pentru achizitia de bunuri care stabilesc ca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor achizitionate nu se efectueaza la data incheierii contractului de credit pentru consum (de exemplu, contracte de leasing financiar, contracte "hire-purchase" si altele asemenea).
In situatia in care consumatorul refuza, acesta va fi informat asupra inceperii procedurilor legale in vederea returnarii bunurilor. Creditorii vor lua masurile necesare pentru a putea proba cu orice mijloc refuzul consumatorului.
Art. 7. - In intelesul prevederilor art. 11 alin. (2) din lege, reducerea echitabila a costului creditului se va determina de catre creditor prin efectuarea unei analize juste si obiective a avantajelor creditorului de a dispune de lichiditati in raport cu dezavantajele creditorului ce decurg din administrarea platilor anticipate si din reinvestirea capitalului. Valoarea acesteia se va calcula prin reducerea totala sau partiala a costurilor aferente creditului de consum pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipata, cu respectarea principiului proportionalitatii prevazut de lege. In situatia in care creditorul procedeaza la o reducere partiala a costurilor aferente creditului pentru perioada pentru care s-a efectuat rambursarea anticipata, nu ii este permis sa aplice si alte penalitati.
Nu poate fi considerata reducere echitabila aplicabila consumatorului, in cazul rambursarii anticipate, oferirea de bunuri sau de alte servicii de catre creditor fara acordul scris al consumatorului. Termenii in care se efectueaza rambursarea anticipata vor fi adusi la cunostinta consumatorilor inainte de semnarea contractului de credit pentru consum si vor fi stabiliti cu respectarea precizarilor de mai sus.
Art. 8. - In intelesul prevederilor art. 15 alin. (2) si (3) din lege, creditorul poate fi tras la raspundere doar in situatia indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la alin. (1) al aceluiasi articol. Conditia de exclusivitate se refera la destinatia creditului, in sensul ca acest credit este acordat numai pentru achizitionarea de bunuri si/sau servicii de la un furnizor cu care creditorul are incheiat un contract preexistent in acest sens si se considera indeplinita indiferent de numarul de furnizori cu care creditorul are incheiate astfel de contracte preexistente.
In cadrul raporturilor contractuale existente, de natura celor reglementate la art. 15 alin. (1) din lege, creditorul raspunde pentru despagubirea consumatorului daca actiunile consumatorului impotriva furnizorului au esuat si numai in limita sumei reprezentand costul total al creditului la consumator, platita efectiv creditorului de catre consumator pana la momentul initierii actiunii impotriva creditorului, mai putin costurile prevazute la art. 4 alin. (2) din lege.
Creditorii care acorda credite de nevoi personale fara a avea un contract de exclusivitate cu vanzatorul si care au puncte de lucru in incinta sau in imediata vecinatate a spatiilor de vanzare sau care prin orice alte mijloace pot induce consumatorului ideea ca sunt legati de vanzator printr-un contract vor informa consumatorii cu privire la faptul ca nu au o relatie contractuala cu respectivul vanzator si ca nu sunt responsabili pentru situatia in care vanzatorul restituie catre consumator doar contravaloarea produsului, dobanzile si celelalte costuri platite pana in acel moment fiind suportate de consumator.
Art. 9. - Conditionarea recunoasterii garantiilor constituite de consumator in favoarea creditorului de indeplinirea de catre creditor a obligatiilor sale contractuale, astfel cum se prevede la art. 17 alin. (3) din lege, conduce la imposibilitatea creditorului de a se folosi de aceste garantii pana in momentul ducerii la indeplinire a obligatiilor sale contractuale.
Art. 10. - In intelesul prevederilor anexei nr. 1 pct. 1 lit. g) din lege, termenul eventual de reflectare reprezinta perioada stabilita de creditor, care incepe de la semnarea contractului de credit, in care oricare dintre partile semnatare poate renunta la contractul respectiv fara nicio penalizare. Obligatia legala de a inscrie acest termen in contractul de credit pentru consum revine creditorului doar in situatia in care recurge la astfel de practici.
Art. 11. - In intelesul prevederilor anexei nr. 1 pct. 1 lit. h) din lege, se considera ca, in cazul in care alegerea asiguratorului nu este lasata la latitudinea consumatorului, creditorul este obligat sa precizeze si costurile asigurarilor respective.
Nu se considera ca un asigurator a fost impus de catre creditor atunci cand acesta recomanda clientului mai multe societati de asigurare, iar clientul nu se considera obligat la alegerea unei societati.
Prezentarea mai multor oferte de asigurare consumatorului de catre creditor nu exonereaza creditorul de a include in DAE, cu respectarea prevederilor legale si ale prezentelor norme, costurile aferente contractului de asigurare ales de consumator in situatia impunerii consumatorului, ca o conditie a acordarii creditului pentru consum, incheierea unei asigurari.