Skip to Content

Istoricul Legii nr. 190/1999

Lege nr. 190/1999 - Lege privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicata in M. Of. nr. 611/14 dec. 1999 a fost modificata dupa cum urmeaza :

1 Modificări prin – OUG. nr. 201/2002 – modifică art. 2, art. 10 alin. (1), art. 14 lit. a, art. 24 M. Of. nr. 956/27 dec. 2002

2 Modificări prin – L. nr. 172/2003 – aprobă OUG. nr. 201/2002 M. Of. nr. 310/8 mai 2003

3 Modificări prin – L. nr. 34/2006 – modifică capitolul I cu art. 1-2, art. 3-5, capitolul III cu art. 8 -18, capitolul IV cu art. 19 -231, capitolul V cu art. 24 -281, capitolul VII cu art. 33-34; introduce titlul capitolul I1 după art. 2; abrogă capitolul II (cu art. 6 şi art. 7), capitolul VI (cu art. 29-32) M. Of. nr. 200/3 mart. 2006

4 Modificări prin – OUG. nr. 174/2008 – modifică art. 8, art. 9, art. 14 lit. a), art. 15, art. 34; introduce lit. h), i) şi j) la art. 2, art. 331; abrogă art. 14 lit. c)

5 Modificari prin - OUG nr. 50/2010 - modifica art. 2 lit. h) si i), art. 8, art.9 alin. (1) partea introductiva si lit. b), e) si f) si art. 331

Legea nr. 190/1999 (actualizata) - privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare